Berckheydestraat 3A

2021 EP, HAARLEM

Verkocht

Meer informatie beschikbaar
Afbeelding
Dit object is verkocht of verhuurd, hierdoor is er geen verdere media beschikbaar. Bekijk het beschikbare aanbod

Beschrijving

27 verhuurde garageboxen met bijbehorend terrein aan de Berckheydestraat 3A in de Frans-Halsbuurt. U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 8 december 2023. Namens de gemeente Haarlem bieden wij te koop aan een perceel grond met 27 verhuurde garageboxen. Gegevens • 27 garageboxen, waarvan 26 verhuurd • Perceel Haarlem sectie...

Volledige beschrijving

27 verhuurde garageboxen met bijbehorend terrein aan de Berckheydestraat 3A in de Frans-Halsbuurt.

U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 8 december 2023.

Namens de gemeente Haarlem bieden wij te koop aan een perceel grond met 27 verhuurde garageboxen.

Gegevens
• 27 garageboxen, waarvan 26 verhuurd
• Perceel Haarlem sectie A nummer 6222, groot 1.065 m2
• Open terrein met een auto toegankelijke inrit
• Gelegen in een woonwijk en omringd door achtertuinen van omwonenden
• Twee type garageboxen te weten, 13,5 m2 en 15 m2
• Alle boxen zijn voor onbepaalde tijd verhuurd
• Totale jaarhuur € 26.674,99 excl BTW
• De constructie van de garageboxen zijn vrij eenvoudig en gemaakt van een stalen frame en
afgewerkt met aluminium en trespa beplating en een garagedeur.
In deze vrijblijvende koopaanbieding treft u de informatie aan over de onroerende zaak “Berckheydestraat 3A” te Haarlem. Wij zijn verheugd u deze vrijblijvende koopaanbieding aan te bieden en indien u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Is uw interesse gewekt? Dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek, waarin we meer in detail kunnen treden ten aanzien van overige condities en voorwaarden.

Wij wensen u veel succes bij het beoordelen van deze vrijblijvende koopaanbieding en zien uw interesse met belangstelling tegemoet.

Gemeente Haarlem
Haarlem is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de hoofdstad van Noord Holland én de centrumstad van Zuid Kennemerland. De gemeenten in de MRA en Zuid Kennemerland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen kunnen wonen in Heemstede, werken in Haarlem, naar de schouwburg gaan in Amsterdam, sporten in Bloemendaal en in Zandvoort naar het strand gaan, of vice versa. Kortom, het dagelijks leven houdt niet op bij de gemeentegrens. Haarlem is onderdeel van een Daily Urban System (het gebied waarbinnen het dagelijks leven zich afspeelt), dat naast de MRA ook strekt tot Leiden en Den Haag. De gemeente Haarlem bestaat uit circa 162.000 inwoners.

Object
Perceel grond met 27 garageboxen, waarvan 26 in verhuurde staat. Een open terrein met een auto toegankelijke inrit, gelegen in een woonwijk en omringd door achtertuinen van omwonenden.

Locatie
Het perceel ligt in de Frans-Halsbuurt/het Kleverpark. Een gewilde woonwijk met veelal gezinswoningen net ten noorden van het (stads)centrum van Haarlem.

Bestemming
Vigerend bestemmingsplan ‘Kleverpark/Frans Hals’, onherroepelijk op 14-07-2016, bestemming Verkeer. De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor:
a. straten en wegen, voet- en fietspaden;
b. pleinen;
c. stadslandbouw;
d. parkeervoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. evenementen categorie 1;
g. één evenement categorie 2;
h. toegangstrappen tot gebouwen;
i. hellingbanen ten behoeve van de bereikbaarheid van aangrenzende gebouwen;
j. brug ter plaatse van de aanduiding ‘brug’;
k. verblijfsgebied ten behoeve van in- en uitrit ten dienste van de ondergrondse parkeergarage, paden, verhardingen, groenvoorzieningen, bruggen, speelvoorzieningen en bijbehorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsgebied’;
l. in- en uitrit ten dienste van een ondergrondse parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – in- en uitrit parkeergarage’
m. ondergrondse parkeergarage met bijbehorende voorzieningen en toegangen alsmede voor bergingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – ondergrondse parkeergarage’;
n. alsmede kiosk ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – kiosk’
o. alsmede een garagebox ter plaatste van de aanduiding ‘garage’;
p. standplaatsen, terrassen en uitstallingen;
q. ondergrondse vuilcontainers met bijbehorende bovengrondse voorzieningen;
r. bij de bestemming behorende ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’, groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, speelvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, bergbezinkbassins, reclame-uitingen, voorzieningen voor de waterhuishouding, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.

Bouwregels
Voor de bestemming verkeer gelden tevens de bouwregels zoals aangegeven in artikel 15.2 van het vigerende bestemmingsplan.

Parkeren
Conform vigerend bestemmingsplan en parkeerbeleid.

Kadastraal
De onroerende zaak is bekend als:
Berckheydestraat 3A (2021EP) Haarlem
Gemeente Haarlem, Sectie A, nummer 6222, groot 1.065m2

Verkoop(proces)
Vendr
Een digitaal archief is ingericht, met daarin de beschikbare technische, commerciële en juridische informatie. Met uitzondering van het biedingsproces wordt er gestreefd naar een volledig gedigitaliseerd verkoopproces via Vendr.nl.

Alle informatie die u nodig heeft voor het uitbrengen van een bod, is aanwezig in de dataroom. Op verzoek krijgt u toegang tot Vendr.nl en de inhoud van de dataroom.

Verkoop
Mooijekind Vleut makelaars is door de gemeente Haarlem aangesteld de verkoop van de onroerende zaak te begeleiden. Het verkoopproces, op basis van de vrijblijvende informatie zoals weergegeven in deze aanbieding, wordt uitgevoerd door middel van een openbare verkoop bij inschrijving.
Wij nodigen u graag uit om een bieding uit te brengen op de onroerende zaak.
In uw schriftelijke bieding dienen tenminste de navolgende gegevens opgenomen te worden:
De koopprijs voor de onroerende zaak waarbij het uitgangspunt is dat de notariele kosten en overdrachtsbelasting voor rekening van koper zijn;
Financiering: Indien de bieding gestand wordt gedaan onder de voorwaarden financiering van maximaal de koopsom, graag vermelden wat de onderverdeling wordt naar het percentage.
Overige voorwaarden: aangeven welke voorwaarden c.q. goedkeuringen van toepassing zijn en binnen welke termijnen de voorwaarden worden vervuld en goedkeuringen worden verkregen.

In de toelichting en de voorwaarden verkoopprocedure ‘verkoop bij inschrijving’ wordt de verkoopprocedure uitgebreid omschreven. Tevens is er in de dataroom een biedingsformulier toegevoegd welke u kunt gebruik ten behoeve van het uitbrengen van een bieding. U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 8 december 2023.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld staan.
In ieder geval worden de aanwezige lichtmasten (6 stuks) in deze verkoop om niet overgedragen, de beheerder van het OV-net is Liander. Na het transport zal verkoper (gemeente) Liander informeren over de wijziging in de tenaamstelling. Koper dient, mede uit het oogpunt van veiligheid, de aanwezige lichtmasten te onderhouden en in stand te laten en zo nodig te vervangen. Kettingbeding in de zin van artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Haarlem 2020 is van toepassing.

Anti-speculatiebeding
Op deze verkoop is een anti-speculatiebeding van toepassing. Voor de formulering van dit anti-speculatiebeding verwijzen wij u naar artikel 3.7 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.
Conform artikel 3.7 van de algemene voorwaarden is het uitgangspunt dat geldend zijn de voorwaarden welke gebruikelijk zijn bij verkoop van onroerende zaken. De voorwaarden welke zulke worden opgenomen in de leveringsakte ten tijde van de eigendomsoverdracht.

As is, where is
– Uitgangspunt van op te stellen koopovereenkomst is dat koper bekend is met de onroerende zaak. De onroerende zaak wordt “as is, where is” verkocht, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de datum van de overeenkomst met alle aan de onroerende zaak verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder de met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige aspecten van de onroerende zaak met uitzondering van hetgeen verkoper ingevolge deze overeenkomst verklaart en garandeert.
– Koper verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak in zeer slechte staat is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. Verkoper staat dan ook niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte cq. schimmels (zoals bijv. houtworm, boktor, zwam etc.).

Funderingsclausule
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek. (Indien de fundering informatie bekend is zal deze worden verstrekt. Dit is slechts een indicatie van de fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de fundering. Dit betekent ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake van de juistheid van de verstrekte informatie).

Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt ten aanzien van de Onroerende zaak niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Deze verplichting geldt niet voor bedrijven/garages.

Lichtmast Berckheydestraat 3 zwart
Koper dient rekening te houden met de aanwezige lichtmast aan de zijgevel van de woning ter plaatse van Berckheydestraat 3 zwart. Verkoper heeft de eigenaar van deze woning over de verkoop van de garageboxen geïnformeerd middels een brief (bijlag 16). Koper verklaart uitdrukkelijk hiermee bekend te zijn en de hieruit voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden.

Trafokastje
Het trafokastje gesitueerd aan de achterzijde van de Berckheydestraat 5 is en blijft eigendom van Liander, zie bijlage 8. Koper verklaart uitdrukkelijk daarmee bekend te zijn en de hieruit voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden.

Ontsluiting terrein en achtergelegen pand
– Verkoper wijst erop dat sedert zeer lange tijd derden, zoals hieronder vermeld, onbelemmerd gebruik (kunnen) maken van het perceel grond (HLM 1 sectie A nummer 6222), om bij hun garage, respectievelijk tuin/woning, dan wel het Kleverhuis (gelegen aan de Maerten van Heemskerckstraat 69A), te komen. (bijlage 19).
– Verkoper wenst deze bestendige situatie, ook na verkoop en levering van de onroerende zaak, in het belang van bedoelde derden, uitdrukkelijk te laten voortduren, zodat bedoeld perceel toegankelijk blijft voor belanghebbenden en niet wordt afgesloten.
Derden als hiervoor aangeduid betreffen, in ieder geval:
* de huurders van de garageboxen (Berckheydestraat 3A met garageboxnummers 1 tot en met 27);
* de omwonenden (aan de Soutmanstraat, kadastraal bekend HLM I sectie A nummers 2610 t/m 2626, Berckheydestraat (Kadastraal bekend HLM sectie A nummers 5167, 5168, 2605 t/m 2607) en Saenredamstraat (kadastraal bekend HLM sectie A nummers 2602 t/m 4008), verwezen wordt daartoe naar de beschikbare verkooptekening, van het te verkopen perceel grond;
* de gemeente Haarlem als eigenaar/beheerder van een fietsenstalling (HLM sectie A perceel 5168);
* gebruikers Kleverhuis (gelegen aan de Maerten van Heemskerckstraat 69A, HLM sectie A, perceel 6257) (bijlage 19);
* alsmede leveranciers van openbare nutsvoorzieningen en de nooddiensten.
– Koper verbindt zich om uiterlijk bij de levering van de onroerende zaak, of zoveel eerder als mogelijk, zonder voorbehoud(en), zijn medewerking te verlenen aan het notarieel vestigen van een erfdienstbaarheid (en al datgene te doen dat daartoe zal zijn vereist) ten behoeve van bovengenoemde belanghebbenden, met een inhoud als hiervoor omschreven/bedoeld. Partijen komen overeen dat de precieze bewoording van deze erfdienstbaarheid zal worden vormgegeven door de notaris. De kosten voor het vestigen van de erfdienstbaarheid komen voor rekening van Verkoper.
– Kettingbeding in de zin van artikel 2.13 van de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Haarlem 2020 is van toepassing.

Onderhoud / herontwikkeling opstallen
Het volgende kettingbeding is van toepassing: koper dient de aanwezige opstallen (garageboxen) te onderhouden en in stand te laten. Koper zal indien daartoe de noodzaak bestaat, de opstallen zo nodig vervangen, waarbij verkoper erop wijst dat het alsdan te realiseren object (garagebox) in ieder geval dient te worden voorzien van een sedumdak. Een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 2.14 van de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Gemeente Haarlem 2020 is van toepassing.
Verkoper wijst Koper erop dat indien sprake is van volledige herbouw/ontwikkeling van de gekochte opstallen, het alsdan vigerende bestemming in acht genomen dient te worden. Verkoper wijst koper erop dat voor de realisatie van deze vergroening/verduurzaming mogelijk budget beschikbaar is bij de gemeente Haarlem. Verkoper verwijst daartoe naar het gestelde op: www.haarlem.nl/groen en het e-mailadres nme@haarlem.nl.

Overig
De verkoop van de onroerende zaak geschiedt onder andere onder de navolgende voorwaarden:
– De Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlem 2020 zijn van toepassing, een exemplaar hiervan is beschikbaar via Vendr.nl.
– Een aanbod expliciet onder het totstandkomingsvoorbehoud (zie het stappenplan, Vendr.nl) goedkeuring college B&W. Op dit aanbod is een lichte voorhangprocedure conform het thans geldende Mandateringsbesluit 2018 de datum januari 2018 van toepassing, alsmede de Financiele Verordering 2024. Dit betekent dat bij zaken zoals de verkoop van onderhavige onroerende zaak de raadscommissie Ontwikkeling van Haarlem het recht heeft geïnformeerd te worden en zienswijzen mag indienen.

Gunning
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor. Een definitieve overeenkomst en levering kunnen pas plaatsvinden na definitieve gunning door verkoper. Verkoper heeft het recht zonder opgaaf van redenen het verkoopproces (deels) op te houden, op te schorten, te staken en de registergoederen niet te gunnen en/of te gunnen aan een ander dan de inschrijver met het hoogste onvoorwaardelijke bod. Deze gunning zal uiterlijk 12 december 2023 aan partijen bekend gemaakt worden.

Vraagprijs
€ 465.000,- k.k.
Over de koopsom is geen omzetbelasting verschuldigd, die niet in de koopsom is begrepen. De kosten die betrekking hebben op de eigendomsoverdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

Kenmerken

Perceeloppervlakte
1.065 m2

Garage

Soorten
Geen garage
Capaciteit
27

Installatie

Geïnteresseerd? Neem contact op

Maarten Bos - Makelaar - Foto april 22 - MooijekindVleut

Maarten Bos RM RT

023 - 542 02 44 06 - 51 59 26 08

Vraag uw bezichtiging aan

U kunt hieronder uw voorkeur aangeven, dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. Om een huis te kunnen bezichtigen hebben wij uw naw-gegevens nodig.

ma
di
woe
do
vrij